Pravno obaveštenje


Autorska prava

Na osnovu Zakona o autorskim pravima i srodnim pravima (ZASP) kompanija Kolpa d.d. (u daljem tekstu: kompanija) je nosilac materijalnih autorskih prava nad sadržajem u najširem smislu (tekstovi, fotografije, crteži, karte i planovi, audio - video snimci, računarski programi), objavljenih na web stranici www.kolpasan.si. Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, prepisivanje, umnožavanje i bilo kakvo distribuisanje u komercijalne svrhe bez pismene dozvole kompanije.

Po zakonu (ZASP, članovi 48., 49., 51.), u izuzetnim slučajevima je dopušteno korišćenje odn. reprodukovanje autorskog dela na osnovu prava javnosti na informaciju, u obrazovne svrhe te za ilustraciju, suočavanje i upućivanje u vidu citata, ali je uz to potrebno da se obavezno navede izvor i autorstvo dela. Prema članu 50. ZASP dozvoljeno je i korišćenje ili reprodukovanje autorskog dela u ograničenom broju za privatnu, nekomercijalnu upotrebu.

Zaštita ličnih podataka

Kompanija Kolpa d.d. automatski prikuplja podatke o korišćenju tih stranica, a posebno podatke o tome koje stranice su najčešće posećene, koliko posetilaca dnevno poseti ove stranice i koliko dugo se posetioci zadržavaju na pojedinoj stranici. Ti podaci ne omogućavaju uvid u lične podatke korisnika. Kompanija podatke o posetama stranice www.kolpasan.si koristi za sopstvene potrebe.

Sve informacije koje kompanija Kolpa d.d. stekne na bilo koji način putem web stranica, namenjeni su isključivo za upotrebu u komercijalne svrhe i kompanija će da ih čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (Ur. list RS, br. 59/1999, 57/2001, 59/2001) i Obligacijskom zakoniku.

Kompanija neće prosleđivati lične podatake posetilaca nijednom drugom licu, fizičkom ili pravnom.

Ograničenje odgovornosti

Kompanija Kolpa d.d. se obavezuje da će u dobroj veri i u okviru svojih mogućnosti da brine za tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja na web stranici.

Time kompanija ne isključuje mogućnost za pojavu greške u sadržaju objavljenom na web stranicama. Dakle, podaci koji se prenose putem ove web stranice su isključivo informativne prirode, jer kompanija ne može da preuzima odgovornost za njihovu apsolutnu tačnost.

Kompanija Kolpa d.d., niti bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u izradi web stranice ili još učestvuje u nadograđivanju stranice, ne mogu da budu odgovorni za običnu štetu ili izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu koja korisniku može da bude nanesena usled korišćenja web stranice, ili nemogućnosti njenog korišćenja.

Kompanija će se zalagati za nesmetano funkcionisanje web stranice, ali ne može biti odgovorna za običnu štetu ili gubitak dobiti ili materijalnu štetu koja korisniku može da bude nanesena usled prekida u funkcionisanju web stranica. Kompanija može u svakom trenutku da menja web stranicu bez prethodne najave.

Ograničenje upotrebe informacija i materijala

Informacije i materijale koji su prikazani na ovim web stranicama korisnik može da preuzme sa servera za svoju ličnu, kućnu, upotrebu, pri čemu ne sme da se izmeni oznaka autorskih prava, ostalih obaveštenja o pravima intelektualnog vlasništva ili obaveštenja o drugim pravima. Dozvoljeno je preuzimanje i štampanje informacija i materijala sa svrhom gledanja i čitanja u nekomercijalne svrhe. Zabranjeno je svako drugo kopiranje, distribuisanje, ponovno objavljivanje, promena informacija i materijala na stranici www.kolpasan.si, ili njihovo slanje poštom, ili distribucija na bilo koji drugi način bez prethodne pismene dozvole. Isto tako je zabranjeno korišćenje bilo kojeg elementa sa stranice www.kolpasan.si za bilo koje druge svrhe, osim isključivo za ličnu, nekomercijalnu, kućnu upotrebu. Kompanija Kolpa d.d. ne odgovara za oblik i sadržaj web stranica koje su na bilo koji način povezane sa web stranicom www.kolpasan.si. Prilikom poseta i korišćenja povezanih web stranica, izuzima se odgovornost kompanije Kolpa d.d. u svim slučajevima.

Hipertekstualne veze

Priroda interneta i web stranice www.kolpasan.si onemogućava kontrolu sadržaja na koji vode hipertekstualne veze (linkovi) sa ove web stranice. Zbog toga, kompanija Kolpa d.d. ne prihvata nikakvu odgovornost za sadržaj koji je korisniku dostupan putem tih poveznica.

Ne/poštovanje odredaba Pravnog obaveštenja

Kompanija i autori sadržaja objavljenih na web stranicama očekuju od ​​korisnika da poštuje napisane odredbe i zakone u oblasti obezbeđivanja privatnosti, prava intelektualnog vlasništva i autorskog prava.

U suprotnom, u slučaju otkrivanja zloupotrebe i kršenja zakona, bićemo prisiljeni da protiv počinilaca preduzmemo određene mere.

Opšte

Za sve eventualne sporove koji mogu da proizađu na osnovu korišćenja web stranice, nadležno je zakonodavstvo Republike Slovenije. Za rešavanje eventualnih sporova, nadležan je odgovarajući sud. Korišćenjem web stranice korisnik potvrđuje da je prihvatio opisane uslove i da se slaže s njima.

Kontakt