Jubilejno leto Kolpa

Nagradna igra

1. Organizator in pravila nagradne igre
Organizator nagradne igre je Kolpa, d.d. Metlika, Rosalnice 5, 8330 Metlika, ki sprejme pravila nagradne igre "Jubilejno leto Kolpa".
Pravila nagradne igre so objavljena ves čas trajanja nagradne igre na spretnem naslovu https://www.kolpasan.si,  na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/kolpasanbykolpa/  ter fizično na mestih, navedenih v točki 4 teh pravil.

2. Trajanje in namen nagradne igre
Nagradna igra bo potekala  v času od 13.03.2018 do vključno 30.04.2017.
Namen organiziranja nagradne igre je obeležitev 40- letnice podjetja.

3. Pogoji sodelovanja v nagradni igri 
V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe), starejši od 15 let, ki imajo stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije ter davčno številko in ki pristopijo k nagradni igri v skladu z 3. točko  pravil nagradne igre.
V nagradni igri ne smejo sodelovati tisti, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre in njihovi ožji družinski člani. Vsak posameznik lahko sodeluje le z enim kuponom.
Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre. 

4. Potek nagradne igre in postopek žrebanja
Sodelovanje v nagradi igri je mogoče na način, da sodelujoči prevzame, izpolni in odda kupone in sicer:
Posameznik dobi kupone za nagradno igro

  • na sejmu Dom, razstavni prostor Kolpa (hala B) (v času trajanja sejma od 13.3.18 do 18.3.18)
  • v prodajno- razstavnem salonu KOLPA Metlika , Cesta XV. Brigade 49, 8330 Metlika (ves čas trajanja nagradne igre) 
  • v prodajno-razstavnem salonu KOLPA Ljubljana, Šmartinska 152, dvorana 1, Ljubljana (ves čas trajanja nagradne igre) 

V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki bodo izpolnili, pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje na kuponu in oddali pravilno izpolnjene kupone na mestu, kjer so kupone prejeli, oz. na enem od mest, kjer je kupone možno prevzeti. V primeru, da sodelujoči nagradne igre napačno odgovori na nagradno vprašanje, nima možnosti sodelovanja v nagradni igri.

5. Nagrade
Nagradni sklad vsebuje:
1. nagrada je bon za nakup izdelkov Kolpa san v znesku 2.000 EUR z DDV-jem
2. nagrada je bon za nakup izdelkov Kolpa san v znesku 1.500 EUR z DDV-jem
3. nagrada je bon za nakup izdelkov Kolpa san v znesku 1.000 EUR z DDV-jem
Bon za nakup izdelkov lahko dobitnik vnovči:

  • v prodajno- razstavnem salonu KOLPA Metlika , Cesta XV. Brigade 49, 8330 Metlika 
  • v prodajno-razstavnem salonu KOLPA Ljubljana, Šmartinska 152, dvorana 1, Ljubljana 

in sicer do vključno 31.12.2018.
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni mogoča.

6. Davki in akontacija dohodnine
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost Organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. 

7. Žrebanje nagrad
Žrebanje bo potekalo dne 07.05.2018 ob 10 uri v prostorih prodajno- razstavnega salona KOLPA, BTC CITY Ljubljana, s strani Kolpa,  d.d. Metlika in ne bo javno.  Žrebanje bo fotografirano, fotografije bodo javno objavljene na spletnih straneh, navedenih v 1 točki teh pravil.

V žrebanju sodelujejo vsi pravilno izpolnjeni in oddani kuponi, prejeti v celotnem času trajanja nagradne igre, katere časovno obdobje je definirano v 2. točki teh pravil. S oddajo kupona v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre objavljene na spretnem naslovu https://www.kolpasan.si in na https://www.facebook.com/kolpasanbykolpa/.
 Ena fizična oseba lahko osvoji samo eno nagrado

Žrebanje bo nadzirala tri članska komisija, eden izmed članov bo fizično izvedel žrebanje izmed vseh kuponov. Komisija bo preverjala, ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri v skladu s temi pravili. V primeru, da se njegov kupon razglasi za neveljavnega, se izžreba novi dobitnik.
O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, številu vseh pravočasno prejetih kuponov, poteku žrebanja, izžrebanemu sodelujočemu ter uri zaključka žrebanja. 
Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

8. Dobitniki nagrad
Imena in priimki dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani https://www.kolpasan.si in na https://www.facebook.com/kolpasanbykolpa/ najkasneje v 8 delovnih dneh po končanju nagradne igre. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni pisno ali telefonsko najkasneje v roku 8 dni po končanju nagradne igre.
Nagrajenec mora Organizatorju v roku 10 dni od prejetega obvestila posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in davčno številko.
Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in mu zapade pravica do nagrade. Organizator je oproščen vseh obveznosti do tega nagrajenca.
Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri soglašajo, da se njihovo ime in priimek ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spretnih straneh.

9. Varovanje osebnih podatkov
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljalcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in sodelujočih v nagradni igri izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o ponudbi, novostih, ugodnostih ter druge namene trženja organizatorja. Organizator se zavezuje, da osebni podatki ne bodo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastil oz. naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni.

10. Končne določbe
Sodelujoči , ki sodeluje v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani https://www.kolpasan.si in na https://www.facebook.com/kolpasanbykolpa/.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strnjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za prijave, ki vsebujejo napačne ali nečitljive kontaktne podatke.

Metlika, 
KOLPA, D.D. METLIKA