Pogoji/pravila nagradne igre "Koliko let praznuje Razstavno-prodajni salon Kolpa v Ljubljani?"


Organizator nagradne igre: Kolpa, d. d. Metlika, Rosalnice 5, 8330 Metlika sprejema naslednja: PRAVILA NAGRADNE IGRE »Koliko let praznuje Razstavno-prodajni salon Kolpa v Ljubljani?«

1. Organizator in pravila nagradne igre
Organizator nagradne igre je Kolpa, d. d. Metlika, Rosalnice 5, 8330 Metlika, ki sprejme pravila nagradne igre »Koliko let praznuje Razstavno-prodajni salon Kolpa v Ljubljani?«.
To so pravila nagradne igre in so objavljena ves čas trajanja nagradne igre.

2. Trajanje in namen nagradne igre
Nagradna igra bo potekala  v času od 12. 10. 2020 do vključno 25. 10. 2020.
Namen organiziranja nagradne igre je trženje blagovne znamke Kolpa san.

3. Pogoji sodelovanja v nagradni igri 
V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe), starejši od 15 let, ki imajo stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije ter davčno številko in ki pristopijo k nagradni igri v skladu s 3. točko pravil nagradne igre.
V nagradni igri ne smejo sodelovati tisti, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre in njihovi ožji družinski člani. Vsak posameznik lahko sodeluje le enkrat.
Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre. 

4.  Potek nagradne igre in postopek žrebanja
Sodelovanje v nagradi igri je mogoče na način, da sodelujoči izpolni anketo, ime in priimek ter e-pošto.

V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki bodo pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje (Koliko let praznuje Razstavno-prodajni salon Kolpa v Ljubljani?) ter izpolnili obrazec z imenom in priimkov in e-pošto. V primeru, da sodelujoči nagradne igre napačno odgovori na nagradno vprašanje, nima možnosti sodelovanja v nagradni igri. 
Posamezniku bomo bon poslali po priporočeni pošti.

5. Nagrade
Nagradni sklad vsebuje:
1.    nagrada je bon za nakup izdelkov Kolpa san v znesku 1200 EUR z DDV-jem
2.    nagrada je bon za nakup izdelkov Kolpa san v znesku 800 EUR z DDV-jem
3.    nagrada je bon za nakup izdelkov Kolpa san v znesku 500 EUR z DDV-jem
Bon za nakup izdelkov lahko dobitnik vnovči:
-    v Razstavno-prodajnem salonu KOLPA Metlika, Cesta XV. Brigade 49, 8330 Metlika 
-    v Razstavno-prodajnem salonu KOLPA Ljubljana, Šmartinska 152, dvorana 1, Ljubljana 
 in sicer do vključno 31. 5. 2021.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni mogoča.

6. Davki in akontacija dohodnine
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. 

7. Žrebanje nagrad
Žrebanje bo potekalo dne 27. 10. 2020 ob 10. uri. Žrebanje bo izvedel Oddelek za trženje, Kolpa,  d. d. Metlika. 
Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani in spletni strani.

Posamezniku bomo bon poslali po priporočeni pošti.

V žrebanju sodelujejo vsi, ki so pravilno odgovorili na vprašanje in vpisali mail v celotnem času trajanja nagradne igre, katere časovno obdobje je definirano v 2. točki teh pravil. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre objavljene na spletni strani.

Ena fizična oseba lahko osvoji samo eno nagrado. 

Žrebanje bo nadzirala tri članska komisija, eden izmed članov bo izvedel žrebanje izmed vseh sodelujočih v nagradni igri. Komisija bo preverjala, ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri v skladu s temi pravili. V primeru, da je njegov odgovor nepravilen, se izžreba novi dobitnik.
O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, številu vseh pravočasno izpolnjenih anket, poteku žrebanja, sodelujočih v žrebanju ter uri zaključka žrebanja. 
Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

8. Dobitniki nagrad
Imena in priimki dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani in na Facebook strani najkasneje v 8 delovnih dneh po končanju nagradne igre. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagrade obveščeni preko e-pošte najkasneje v roku 8 dni po končanju nagradne igre.

Nagrajenec mora organizatorju v roku 10 dni od prejetega obvestila posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in davčno številko.

Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in mu zapade pravica do nagrade. Organizator je oproščen vseh obveznosti do tega nagrajenca.

Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri soglašajo, da se njihovo ime in priimek ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh.

9. Varovanje osebnih podatkov
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljalcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in sodelujočih v nagradni igri izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o ponudbi, novostih, ugodnostih ter druge namene trženja organizatorja. Organizator se zavezuje, da osebni podatki ne bodo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastil oz. naročila, ki ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni.

10. Končne določbe
Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani in na Facebook strani.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strnjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za prijave, ki vsebujejo napačne ali nečitljive kontaktne podatke.

Novo mesto, 11. 10. 2020

Kolpa, d. d. Metlika
 

Kontakt